Průzkumné práce

Geoelektrické a korozní průzkumy

Provádění průzkumných měření a činnosti za účelem zjištění korozivity půd v trasách uložení nově budovaných liniových podzemních zařízení neliniových objektů, rozsahu jejich ovlivnění bludnými proudy v dále uvedeném rozsahu.

 • měření půdního měrného odporu Wennerovou nebo Schlumbergerovou (VES) metodou v souladu s ČSN 03 8365
 • měření zemních odporů úložných zařízení (dálková potrubí, zemnící soustavy, aj.) dle ČSN 03 8368 a ČSN 33 1050 + měření bez nutnosti odpojení zemnících soustav od přípojných zařízení (přístroji Norma - Unilap GEO -X, Megger )
 • zjišťování přítomnosti bludných proudů v lokalitách - identifikace zdrojů bludných proudů, měření velikosti bludných proudů včetně směru toku proudu (dle ČSN 03 8365)

Záznam č.8 Měřící bod č.III.

 • délka záznamu: 155 s
 • rozlišení: 50 mV / 1 dílek

Z každého průzkumného měření se zpracovávají protokoly s vyhodnocením výsledků měření a návrhu následných opatření proti korozi pro nově budovaná podzemní zařízení.


Měření korozních parametrů stávajících podzemních zařízeních

Měření slouží ke zjištění korozního stavu stávajících dálkových potrubí a dalších v zemi uložených konstrukcí:

 • měření potenciálů podzemních zařízení (Eon, Eoff) různými metodami, registrační potenciálová měření přístrojem DAQPRO
 • monitorování funkce stanic katodické ochrany (SKAO) pomocí tzv. dataloggerů (intenzivní monitoring)
 • měření střídavých indukovaných napětí na dálkových v zemi uložených potrubích za účelem návrhu ochrany proti přepětí
 • měření na stávajících zařízení po jejich odkrytí

Kontrola kvality a identifikace vad vnější izolace podzemních potrubí

 • Pearsonova metoda (klasická střídavá metoda) - měření pomocí "A" rámu přístrojem firmy Radiodetection RD 8000 
 • metoda CIPS (stejnosměrné intenzivní měření potenciálu na trase potrubí celé trase v uzavřených intervalech)
 • metoda DCVG (stejnosměrná metoda - měření diference potenciálu potrubí půda)
 • metoda PCM (střídavá metoda založená na principu měření elektrického pole s velmi nízkou frekvencí) pomocí magnetometru

Fotogalerie průzkumných prací: